Loading... (0%)

Stena Renewable utreder möjligheterna att etablera vindkraft i trakterna norr om Mullhyttan i Lekebergs kommun. Sveaskog tillsammans med ytterligare några fastighetsägare äger marken som är aktuell för etableringen.

En inledande informationsbrev skickades ut till boende inom en kilometer från det uppskattade etableringsområdet i april 2010 för att upplysa om företagets vindkraftplaner.

Projektområde Kronoberget, mars 2011

Inledande informationsbrev 100428

Arbetet med en miljöansökan påbörjades under våren 2010 och det första formella samrådet med länsstyrelse och kommun hölls den 17 augusti 2010. Ett välbesökt samrådsmöte med allmänhet, föreningar och övriga intresserade ägde rum den 30 september 2010 i Ordenhuset i Mullhyttan. Samrådsmötet genomfördes som ett öppet hus mellan klockan 16:30 och 20:00. Samrådsunderlaget med tillhörande fotomontage som tagits fram finns att ladda ned här nedan.

Samradsunderlag

 

Fotomontage från Fjugesta

Fotomontage från Sixtorp

Fotomontage från Stenbäcken

Fotomontage från Torhyttan

Fotomontage från Vekhyttan

Fotomontage från Övratorp

 

Efter genomfört samråd med Lekebergs kommun och Länsstyrelsen i Örebro län, påbörjat samråd med närboende samt flertalet kontakter med föreningar och andra berörda finner vi att den södra delen av området är betydligt mer kontroversiellt att bebygga med vindkraftverk än den norra delen som mer utpräglat utgörs av produktionsskog. Därför har gränserna för området inom vilket vi avser söka tillstånd för etablering av vindkraft ändrats. De höglänta delarna mellan Sirsjöarna och Malmvägen, där bl a Trollkarlen och Trollkarlsklint ligger, utreds inte vidare för vindkraftetablering.

Förtydligande: Det finns ingen avsikt att utöka området utifrån vad vi visat vid samrådsmötet i Mullhyttan. Ambitionen med det informationsbrev som tidigare skickats ut var att meddela att den södra delen av området inte är aktuell för vidare utredning. Det är således en missuppfattningen att projektet skulle utökas i östlig riktning. För att förtydliga vilket område som kvarstår som projektområde har ett nytt informationsbrev skickats ut till närboende.

Informationsbrev 2 med anledning av forandrat projektomrade 101029 rev 2

Under samrådstiden, som pågick fram till den 22 november 2010, inkom ca 50 yttranden till Stena Renewable. Arbetet med miljöansökan fortsätter nu och vi planerar att lämna in ansökan under kvartal ett 2011.

Vindmätningar pågår i området med hjälp av en så kallad sodar sedan början av mars 2010.

Vindkraft innebär inte bara ren, förnybar energiproduktion utan påverkar också omgivningen, främst genom att synas och höras men också genom att t ex vägar och fundament byggs i området. Det är avvägningen mellan nyttan och förväntade konsekvenser som prövningen av miljötillstånd handlar om. Påbörjade utredningar tillsammans med kommande samråd med kringboende, föreningar och myndigheter skapar grunden för en Miljökonsekvensbeskrivning som utgör stommen i den ansökan om miljötillstånd som Stena Renewable avser lämna in till Länsstyrelsen i Örebro län runt årsskiftet 2010/2011.

Ett lokalt motstånd har växt fram och formerats via hemsidan radda-lekeberg.se. Hemsidan har som ambition att vara objektiv och föra en saklig dialog runt de störningar som vindkraft ger upphov till och detta tycker vi är bra. Ju fler frågor som kan lyftas i tidigt skede desto bättre är det då det borgar för att miljökonsekvensbeskrivningen blir så heltäckande som möjligt.

För den som är intresserad följer nedan ett antal kommentarer till ett antal av de påståenden som framförs på hemsidan radda-lekeberg.se.

Kommentarer till påståenden från hemsidan radda-lekeberg.se

 

Layout_Kronoberget_120504

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare