Loading... (0%)
Slide background

Vindkraft är en
outsinlig energikälla

Ett allt varmare klimatsystem kräver förändring

Förbränning av fossila bränslen bidrar till uppvärmningen av klimatsystemet genom att växthusgaser, främst koldioxid, släpps ut. Om inget görs kommer de klimatförändringar som forskarna beräknar få långtgående negativa konsekvenser. Därför krävs en omställning till ett hållbarare energisystem.

Historiskt har vindkraft stått för en ganska liten del av den globala elproduktionen, men under senare år har utbyggnaden tagit ordentligt fart, inte minst i Sverige. Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi i syfte att successivt begränsa användandet av fossila bränslen. EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2020. För att nå detta mål spelar vindkraften en betydelsefull roll.

Stena-Renewable-isberg-mist
84

De allra flesta är positiva till vindkraft

Enligt de undersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet årligen gör så är vindkraften tillsammans med solkraften de mest populära energikällorna bland svenska folket. 84 procent ansåg 2013 att man ska satsa lika mycket eller mer på vindkraft.

Inget slår vindkraft

Vindkraften är den förnyelsebara energikälla som just nu byggs ut mest i Sverige. Ökningen beror på att vindkraften är den kraftproduktion som är mest konkurrenskraftig. Länge ansågs vindkraft vara en dyr energikälla. Idag är läget emellertid annorlunda och sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent tack vare att vindkraftverken har blivit både större och effektivare.

Sverige är en del av den nordiska elmarknaden

Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. För att öka försörjningstryggheten, minska sårbarheten och bidra till de övergripande mål som satts upp gemensamt av oss medlemsländer i EU håller ett ”tredje ben” bestående av nyutvecklade förnyelsebara energikällor på att ta form.

Vindkraft anses i nuläget vara det förnyelsebara energislaget med störst potential, både i Sverige och internationellt. 2013 producerade den svenska vindkraften 9,8 TWh, vilket motsvarar 6,6 procent av all den el som producerades i Sverige det året.

Den svenska energimixen är till största del koldioxidfri, men vi ska vara medvetna om att vi har en gemensam nordisk elmarknad där alla de nordiska länderna – med undantag av Island – ingår. Här ser det inte lika positivt ut och knappt 20 procent av elproduktionen kommer i dagsläget från fossila bränslen. Vindkraft slår ut kolkraft.

nordic-light
Stena-vindkraftverk-closeup

Vindkraft ger lägre elpriser

En utbredd missuppfattning är att utbyggnaden av vindkraft finansieras genom statliga subventioner, men elcertifikatsystemet  är inte ett riktat stöd för vindkraft. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat och teknikneutralt styrmedel för att öka andelen förnybar el i elsystemet. Elcertifikatsystemet är inte en skatt, utan en avgift som betalas av de som använder elen, vi konsumenter. I fördelningen mellan energislagen i elcertifikatsystemet 2012 stod biobränsleanläggningar för 52 procent, vindkraft för 33 procent, och vattenkraft för 12 procent. Vindkraften är dock den förnyelsebara energikälla som just nu byggs ut mest och 2013 tog vindkraften 63 procent av de elcertifikat som utfärdades.

Energimyndighetens beräkningar visar att vi som elkunder 2013 i genomsnitt betalade 2,7 öre/kWh (exkl moms) för elcertifikatsystemet. För ett hushåll med en förbrukning motsvarande 5 000 kWh blir det 135 kr/år (exkl. moms) och för en villa med en förbrukning motsvarande 20 000 kWh motsvarar detta 540 kr/år (exkl. moms). Samtidigt ger vindkraft ett lägre elpris för konsumenterna.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare